Your Cart

שירות ותיאום פגישה  072-393-0222  

 

 

מלאים ומחסנים  054-3-566-556  

אולם התצוגה – האורגים 1, בת ים

תקנון רכישת מוצרים באתר Tile.co.il

תקנון אתר האינטרנט "www.tile.co.il"

זהו תקנון המסדיר את השימוש באתר "www.tile.co.il" (להלן: "האתר") והשירותים הניתנים באמצעותו (להלן: "האתר").

לפני כל שימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה אשר מסדיר את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. האתר הינו בבעלות Tile Israel (להלן: "הנהלת האתר").

תנאי שימוש אלה מתייחסים כמובן לשני המינים, וייקראו להלן גם "תקנון האתר".

כל מי שעושה שימוש באתר לרבות עיון באתר, גלישה בו או כל שימוש אחר ייקרא להלן בתקנון זה "משתמש האתר". "שימוש באתר" לעניין תקנון זה הנו כל שימוש שעושה משתמש ממשתמשי האתר. הנהלת האתר יחד עם משתמש האתר ייקראו להלן "הצדדים".

הסכם בין המשתמש באתר לבין האתר

תקנון זה הנו הסכם שיהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית או אחרת בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה בנושא השימוש באתר.

הסכמה לתקנון

השימוש באתר או תחילת השימוש בו, באמצעות מכשיר קצה כלשהו, מעידים על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל תנאי שימוש אלה במלואם ומתכוון לקיימם בקפידה.

הוראות תקנון זה עשויות להתעדכן מעת לעת. הנוסח המחייב והתקף של התקנון הוא זה המתפרסם באתר בעת תחילת התדיינות משפטית או אחרת בין הצדדים

ככל וקיימת הסתייגות כלשהי מצד המשתמש להוראה או סעיף כלשהם בתקנון זה, הוא מתבקש להפסיק כל שימוש שהוא עושה באתר ללא דיחוי ולהימנע מכל שימוש כאמור בעתיד ולהימנע מכל פעולה שיש בה משום הסתמכות על האמור באתר.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

האופן שבו פועל האתר והשירותים המסופקים באמצעותו

האתר מתמקד בתחום הריהוט ועיצוב הבית. האתר מעמיד לרשות המשתמשים לעשות באתר את השימוש כדלקמן:

[1] הוספת עסק מתחום הריהוט ועיצוב והבית ופרסום מוצרים שנמכרים על ידי אותו עסק באתר (להלן: "עסק צד ג'" ו- "שימוש עסקי באתר").

[2] רכישה של מוצרים אשר מספק עסק צד ג' ואשר מפורסמים באתר על ידי מי שעושה שימוש עסקי באתר (להלן: "רכישה של מוצרי צד ג' באמצעות האתר")

[3] מספק אפשרות למשתמשים לחפש בעלי עסקים ומקצועות שיש להם פרופיל באתר (להלן: "העסקים") ולעיין בחוות דעת לגבי אותם עסקים שכתבו משתמשים אחרים. מעבר לחיפוש מידע אודות עסקים באתר, האתר מאפשר למשתמשים להשתתף בהרחבת המידע המצוי באמצעות הוספת חוות דעת לאחד או יותר מהעסקים שיש להם פרופיל באתר (להלן: "כתיבת חוות דעת באתר").

[4] בנוסף מפורסם באתר מעת לעת מידע כללי ומאמרים מתחום עיצוב הבית שנועדו לחשוף בפני המשתמשים רעיונות והשקפות בתחום עיצוב הבית. מאחר והעיצוב הנו עניין סובייקטיבי לכל אדם ואדם, כמובן שהמאמרים והמידע המתפרסם באתר איננו מהווה המלצה למשתמשים לפעול בדרך כלשהי או לרכוש מוצר מסויים.

שימוש עסקי באתר:

משתמש המבקש לעשות שימוש עסקי באתר יתבקש למלא באתר טופס המפרט את הפרטים אודות העסק. לאחר אישור הפרטים על ידי הנהלת האתר פרופיל העסק יפורסם באתר תחת הקטגוריות הרלוונטיות. להנהלת האתר שמורה הזכות לסרב לפרסם עסק מסוים, לערוך את הפרטים במידת הצורך בטרם פרסומם או להסיר עסק לאחר פרסומו באתר, הכל ללא חובת הנמקה למשתמש. לאחר שפורסם פרופיל העסק באתר הוא הופך מידית לקניינה הבלעדי של הנהלת האתר וכל הזכויות בו, לרבות זכות היוצרים, תהיינה שייכות מאותה עת ואילך להנהלת האתר. המשתמש העושה שימוש עסקי באתר מאשר כי ידוע לו כי לא תהיה לו הזכות לכפות על הנהלת האתר שינוי או הסרה של מידע שהתפרסם באתר, אם כי הנהלת האתר תשקול לפעול בדרך כלשהי באם תתקבל בקשה מנומקת מהמשתמש.

רכישה של מוצרי צד ג' באמצעות האתר:

משתמש המבקש לרכוש את מוצרי צד ג' אשר יתפרסמו באתר מעת לעת יתבקש למלא טופס רכישת מוצר ולאחר מכן יועבר לתשלום באמצעות שירותי התשלום באינטרנט המסופקים על ידי אתר www.paypal.com (להלן: "PAYPAL"). המשתמש מאשר כי ידוע לו שהמוצרים אשר מפרסם צד ג' באתר הנם מוצרים של צד ג' שאינם קשורים להנהלת האתר או נמצאים בשליטתה או נבדקו על ידה. על כן משתמש המבקש לבצע רכישה באתר נדרש לבחון בעצמו את המוצרים אותם הוא מבקש לרכוש וכן לבחון את צד ג' אשר אמור לספק את אותו מוצר. יודגש כי אין להסתמך על המידע המתפרסם באתר לגבי כל מוצר ומוצר או לגבי ספק ספציפי. כאמור, מידע זה נמסר לפרסום באתר על ידי צד ג' והנהלת האתר איננה יכולה לערוב לנכונותו. משתמש אשר גילה כי באתר מתפרסם מידע לא נכון, לא מדוייק, או שיש בו כדי להטעות מתבקש להודיע על כך להנהלת האתר מיד והנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לבדיקת טענותיו ותיקון הטעון התיקון, אולם אין בכל כדי להטיל אחריות כלשהי על הנהלת האתר בגין מידע אשר פורסם על באתר על ידי צד ג'. ככל וקיימת טענה הקשורה לאיכות, טיב, אספקה של מוצר, או כל טענה אחרת לגבי מוצר שנרכש לאחר שפורסם באתר המשתמש מתבקש להפנות טענה זו ישירות לעסק צד ג' ולא להנהלת האתר או למי מטעמה. המשתמש מאשר כי בעת התשלום באמצעות PAYPAL יחול תנאי השימוש של PAYPAL  כפי שיהיו מפורסמים באתר האינטרנט של PAYPAL מעת לעת ולפני ביצוע התשלום המשתמש מתחייב לקרוא אותם בעיון ולפעול על פיהם. המשתמש מאשר כמו כן כי ידוע לו שהתמונות של המוצרים המתפרסמים באתר הועלו על ידי צד ג' ועל כן הנהלת האתר איננה יכולה להבטיח את נכונותם או כי הן משקפות נכונה את המוצר המדובר. בכל מקרה תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ואין בהן הבטחה כלשהי למשתמש.

כתיבת חוות דעת באתר:

משתמש המבקש לכתוב חוות דעת באתר יתבקש למלא באתר טופס כתיבת חוות דעת לגבי עסק מסוים. לאחר אישור חוות הדעת של המשתמש על ידי הנהלת האתר חוות הדעת תופיע בפרופיל העסק המפורסם באתר. להנהלת האתר שמורה הזכות לסרב לפרסם חוות דעת מסוימת, לערוך את פרטי חוות הדעת במידת הצורך בטרם פרסומה או להסיר חוות דעת לאחר פרסומה בפרופיל של עסק כלשהו, הכל ללא חובת הנמקה למשתמש. לאחר שפורסמה חוות דעת לגבי עסק באתר הוא הופך מידית לקניינה הבלעדי של הנהלת האתר וכל הזכויות בו, לרבות זכות היוצרים, תהיינה שייכות מאותה עת ואילך להנהלת האתר המשתמש הכותב חוות דעת באתר מאשר כי ידוע לו כי לא תהיה לו הזכות לכפות על הנהלת האתר שינוי או הסרה של מידע שהתפרסם באתר, אם כי הנהלת האתר תשקול לפעול בדרך כלשהי באם תתקבל בקשה מנומקת מהמשתמש.

מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של ספק הרישום הקובע הוא הרישום הנמצא במחשבי האתר ולא כל רישום אחר לרבות דוא"ל שנתקבל אצל המשתמש.

מובהר בזאת  כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להפסיק פרסום כלשהו שהתפרסם באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות שימוש הנוגד את תקנון האתר ו/או מנוגד לכל חוק/דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

התחייבויות משתמש המעיין בפרופילים של עסקים וחוות דעת אודותיהם המתפרסמים באתר

המשתמש מאשר כי ידוע לו כי אין בעצם השימוש באתר כגולש המעיין בפרופילים של עסקים וחוות דעת המתפרסמות בו כדי להבטיח את נכונות המידע הכלול בהם. זאת מהטעם כי ידוע לו כי המידע המצוי באתר נוצר ברובו על ידי גולשים שאין להנהלת האתר שליטה עליהם. בהתאם לכך לא מובטחת למשתמש הגולש באתר כל  הבטחה בקשר לאיכות השירותים הניתנים על ידי העסקים המפורסמים באתר, נכונותם, היות המידע עדכני, אמינות האנשים מאחורי אותם עסקים וכל מידע אחר המפורסם באתר או מידע הנובע ממנו. על המשתמש לנהוג בזהירות יתר במידע המתפרסם באתר ולהימנע מהסתמכות עליו באופן בלעדי, ובהתאם לכך יהא עליו לבצע בדיקות נוספות בעצמו או באמצעות אחרים בטרם יחליט על פניה לעסק כלשהו. המשתמש בהתאם לכך יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לעניין אי שביעות רצונו מהשירותים שניתנו לו על ידי עסקים שקיים להם פרופיל באתר.

התחייבויות משתמש העושה שימוש עסקי באתר

משתמש העושה שימוש עסקי באתר מתחייב כדלקמן:

המידע שהוא מוסר לאתר הנו מידע מלא נכון ועדכני לגבי העסק שלו.

העסק נשוא המידע שהוא מסר לאתר הנו עסקו או עסק של צד שלישי שהרשה לו במפורש לעשות כן.

אין במידע שהוא מפרסם אודות העסק באתר כדי להטעות צד שלישי כלשהו.

המשתמש לא יטען לזכויות על מידע המתפרסם באתר בין אם פורסם ביוזמת אותו משתמש ובין אם ביוזמת גורם אחר כלשהו, ובהתאם לכך לא ינסה להגביל את השימוש שעושה הנהלת האתר באותו מידע.

במידה ויתברר כי בשל כל פעולה או מחדל שלו נאלצה הנהלת האתר לשאת בהוצאה, תשלום או פיצוי כלשהו לטובת צד שלישי, המשתמש העושה שימוש עסקי באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר באותם סכומים מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן. במקרה כאמור הנהלת האתר תהא רשאית, בנוסף ובין היתר, לפעול כנגד המשתמש מכוח הוראות סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

התחייבות משתמש הרוכש מוצרי צד ג' באמצעות האתר

משתמש הרוכש מוצרי צד ג' באמצעות האתר מתחייב כדלקמן:

מאחר והוא מודע לכך כי המוצרים המפרסמים באתר אינם מוצרים של הנהלת האתר, אין נמצאים בשליטתה או נבדקו על ידה, הוא מתחייב לבדוק את המוצרים בעצמו בטרם ירכוש אותם וכן מתחייב לבדוק את עסק צד ג' אשר מספק את אותם מוצרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור גם התמונות של המוצרים אשר מתפרסמות באתר סופקו לאתר על ידי עסק צד ג' ועל כן אין הנהלת האתר אחראית להיותם משפקים את המוצר המדובר ובכל מקרה תמונות אלה הנן להמחשה בלבד והמשתמש מתחייב שלא להסתמך עליהן בבואו להחליט אם לרכוש מוצר המתפרסם באתר.

משתמש אשר בעת ביצוע רכישה של מוצרים המפורסמים באמצעות האתר נתקל במידע שיש בו כדי להטעות לגבי מוצר אשר מפרסם צד ג' באתר מתחייב לפנות ללא דיחוי להנהלת האתר ולהודיע לה על מה שאירע.

התחייבויות משתמש הכותב חוות דעת באתר

משתמש העושה שימוש בדרך של כתיבת חוות דעת באתר מתחייב כדלקמן:

המידע שהוא מוסר לאתר בתור חוות דעת הנו מידע אמין, נכון, עדכני ומדויק הידוע לו ברמה סבירה של וודאות.

אין במסירת המידע הנמסרת על ידו בתור חוות דעת כל מטרת זדון ואין לו כל סכסוך אישי או תחרות עסקית עם בעל העסק אודותיו הוא כתב את חוות הדעת. המשתמש מתחייב כי מטרתו היחידה הנה לשתף משתמשים אחרים בחוויה צרכנית שהייתה לו או לאדם הקשור אליו ותו לא.

המשתמש לא יטען לזכויות על מידע המתפרסם באתר בין אם פורסם ביוזמת אותו משתמש ובין אם ביוזמת גורם אחר כלשהו, ובהתאם לכך לא ינסה להגביל את השימוש שעושה הנהלת האתר באותו מידע.

במידה ויתברר כי בשל כל פעולה או מחדל שלו נאלצה הנהלת האתר לשאת בהוצאה, תשלום או פיצוי כלשהו לטובת צד שלישי, המשתמש העושה שימוש עסקי באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר באותם סכומים מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן. במקרה כאמור הנהלת האתר תהא רשאית, בנוסף ובין היתר, לפעול כנגד המשתמש מכוח הוראות סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

מבלי לגרוע מכלליות האמור במידה ותועלה טענה כי חוות דעת שכתב המשתמש שימשה בסיס להגשת תובענה כנגד הנהלת האתר מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, מתחייב המשתמש לשאת בכל הוצאות הנהלת האתר הריאליות בהליך כאמור מיד דרישתה הראשונה.

שמירת המידע והשימוש בו

הנהלת האתר רשאית לשמור במאגריו מידע אישי שנמסר על ידי המשתמש כגון כתובת ודרכי יצירת קשר, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: משלוח הודעות, פרסום, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי הוא מודע לכך שהפרטים שמסר נשמרים במאגרי האתר וכי יוכל אם ירצה בכך לבקש כי הפרטים שמסר יוסרו סופית מהם. על כן לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הנהלת האתר בגין שימוש בפרטיו כאמור לעיל. הנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש ב-coockies במהלך גלישת המשתמש באתר.

הסרת המידע ממאגר האתר

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים או הודעות פרסומיות מהאתר, אם יקבל, יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר בכתובת המייל הבאה:  izoovim@gmail.com.

אבטחת פרטי המשתמשים

הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים,  ומפעילה מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה.

למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון ו/או יירוט מידע על ידי צד ג'. בין היתר, המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. הנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בשום אחריות לכל שימוש בלתי מורשה או שלא כדין שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם רכישה באתר. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד הנהלת האתר או מי מטעמה עקב כך. לעניין סעיף זה "מידע" הנו כל מידע שנמסר להנהלת האתר בכל אופן בין אם על ידי המשתמש עצמו המפעיל את אתר היעד ובין אם על ידי המשתמשים של אתר היעד או כל גורם אחר.

יובהר לעניין זה כי להגברת אבטחת המידע הנהלת האתר תהיה רשאית לפעול לפי פרוטוקולים להשמדת מידע שנמסר אליה לאחר תקופה מסוימת ממסירתו ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לכך.

העברת המידע לצדדים שלישיים

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה להנהלת האתר למסור את המידע לצד שלישי.

במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה.

במקרה שיהיה צורך בכך עקב הפרת תנאי מתנאי שימוש אלה זה על ידי המשתמש.

במידה ותחליט הנהלת האתר על המחאת זכויותיה וחובותיה לצד ג', כל המידע שנמצא ברשותה יועבר לאותו צד ג' בכפוף להתחייבות לשמור על אותו מידע כאמור בסעיף ‎24 לתקנון זה.

אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה אינם נתונים לשליטתה של הנהלת  האתר והיא אינה נושאת בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, שימוש הפוגע או מהווה מטרד לאחר או שימוש בניגוד לתנאים שבתקנון זה, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

המשתמש מסכים ומתחייב שלא למסור לאתר ביודעין מידע שאינו נכון ו/או שכל מטרתו להטעות אחרים ו/או לפגוע בעסקיהם ו/או בשמם הטוב.

הגבלת אחריות הנהלת האתר

הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר תיפולנה טעויות. במקרה של טעות לא מהותית כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות לבטל את העסקה ו/או לדרוש פיצוי או דמי ביטול כלשהם.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתקנון זה הנהלת האתר איננה אחראית לנכונות או אמינות המידע המתפרסם באתר הואיל ומידע זה מקורו במרבית המקרים במשתמשים שאין להנהלת האתר שליטה עליהם.

הנהלת האתר איננה אחראית במידה ועסק שקיים עבורו פרופיל באתר אינו עומד בציפיותיו של המשתמש והוא לא יפנה כל טענה  בקשר לכך להנהלת האתר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם לחומרה ו/או לתוכנה אשר בבעלות המשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

פרסום באתר

הנהלת האתר, והיא בלבד, רשאית לפרסם במסגרת האתר מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות – ישירות ו/או באמצעות צד שלישי, ככל שהנהלת האתר תבחר לעשות כן.

הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות טקסטים, עיצוב, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או שהנהלת האתר רשאית לעשות בהן שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה למניעת השימוש באתר מהמשתמש, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או לספקים העובדים עמה בשיתוף פעולה ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש. זאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר על פי ההסכם ועל פי הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

כל חומר שהמשתמש מעלה לשרתי האתר הופך מעת העלאתו לחומר אשר בבעלות הבלעדית של הנהלת האתר ו/או חומר אשר להנהלת האתר יש רישיון לעשות בו שימוש בלעדי רחב ביותר ובלתי מוגבל בהיקף או בזמן, והמשתמש בהתאם לכך יהיה מנוע מלהעלות טענה בדבר הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית על ידי הנהלת האתר בקשר לאותו חומר או לעשות שימוש באותו חומר בלי הרשאה מפורשת ובכתב מטעם הנהלת האתר.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור בכל מקום בתקנון זה מוסכם כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל  שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה  הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי,  שיקבל את הזכויות באתר ויבוא בנעלי הנהלת האתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, בעליה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו  על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר ו/או את הספקים העובדים עמה בשיתוף פעולה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או  הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה כמפורט לעיל ו/או לספקים על  ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או  זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה  ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר  ו/או  באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.  

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.     

באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביהם. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

ישוב חילוקי דעות, דין וסמכות שיפוט ייחודית

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר,  ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה,  וכן לרבות בקשר עם השירותים  המסופקים על ידי הנהלת האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ורק אם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי  הדעות בדרך זו, יפנו לערכאות. אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי  יו"ר  לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל  הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה נתונה לבית-המשפט השלום ברחובות או בית המשפט המחוזי בתל אביב. בהתאם לכך המשתמש מסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור ומוותר בזה על כל זכותו להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט או מכל סיבה שהיא.

היה והנהלת האתר תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא,  הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא  תהיה רשאית לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות בו או דרכו יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.  

השימוש באתר האינטרנט אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים   ובהתניות הכלולים במסמך  זה.

קבילות בהליכים משפטיים

גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים תקנון זה במידה שווה, ובאותם תנאי החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

התיישנות

על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, המשתמש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע התשלום באתר עבור ההגרלה הרלוונטית, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל הנהלת האתר  בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

פרשנות תנאי השימוש

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד הנהלת האתר כלפי המשתמש לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש. לא יהא תוקף לכל וויתור של הנהלת האתר על זכות העומדת לה מכוח תקנון זה או מכוח כל דין שאינו ערוך מפורשת ובכתב.

יצירת קשר

הנהלת האתר מזמינה את המשתמש לפנות אליה בכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחה לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר באחת מהדרכים הבאות:

פרטי התקשרות

טלפון – 072-393-0222

דוא"ל – Team@Tileisrael.com

הנהלת תהא רשאית לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
  • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש כפי  

שנמסרה על ידו.

 tile.co.il.

– כל התמונות או ההדמיות באתר נועדו להמחשה בלבד

– כל המבצעים באתר עד גמר המלאי או תוקף המבצע המוקדם מבניהם

– חלק ממחירי המבצעים באתר לא כוללים מע"מ

– Tile או הבעלים אינם אחראים בשום דרך על מבצעי החברות ו/או על תקנון מבצעי החברות המפרסמות.

– חברת טייל ישראל Tile Israel לא אחראית בשום דרך ישירה או עקיפה לזמינות המלאי של הסוחרים באתר